Site ve Apartman Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

Bina ve site yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının bilincine varmak kat malikleri açısından da önemlidir. Site ve apartman yönetiminin görevleri konusunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu esas alınmaktadır. Apartman Yönetimi Kanunu veya Apartman Yönetmeliği olarak da bilinen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. Maddesine göre; kat malikleri gayrimenkulün yönetimini kendi aralarında veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) verebilirler. Kanuna göre; anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü var ise, yönetici atanması zorunludur. Gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Her yıl kat malikleriyle birlikte yapılan yıllık yönetim toplantısında yeniden atanır ve eski yönetici tekrar atanabilir. 

Site yöneticisinin hukuki sorumluluğunun yönetim planında belirtilmesi gerekmektedir. Site yönetim planında farklı bir görevlendirme yapılmamış ise Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yöneticinin görevleri 3 başlıkta toplanabilir. Bunlar; genel yönetim işlerinin yürütülmesi, defterlerin tutulması ve saklanması ve işletme projesinin hazırlanmasıdır. 

Apartman Yöneticisinin Yapması Gerekenler

Genel yönetim işlerinin görülmesi kapsamında bir yöneticinin görevleri şu şekilde sıralanabilir; 

Site ve apartman yönetiminin görevleri;

Toplantılarda oy birliğiyle alınan kararların yerine getirilmesi, gayrimenkulün korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, gayrimenkulün sigorta ettirilmesi, kat maliklerinden belirtilen yönetim işlerinin karşılanması adına aidat toplanması ve bu aidatın tamamının harcanması durumunda ekstra işler için yeniden aidat toplanılması, yönetimden kaynaklı doğan borçların ödenmesi ve yetkili kılınmışsa bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması, apartmanı ilgilendiren bir sürecin sona ermesi veya bir hakkın kaybına meydan vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması, borç ve yükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi, topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına, anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle hesap açtırılması, apartman sakinlerinin toplantıya çağırılması, apartman asansörlerinin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.

Defter tutulması ve belgelerin saklanması konusunda site yönetimi kanununa göre, site yöneticisinin görevleri şu şekilde belirtilmiştir. Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32’nci maddede sözü geçen deftere yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. (Kurul kararları, her sayfası noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza atarlar.) 

İşletme projesinin yapılması ile ilgili esaslar apartman yönetimi ile ilgili kanunun 37. Maddesinde belirtilmiştir. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yöneticinin gecikmeksizin bir işletme projesi yapması gerekir. Bu projede; gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine düşecek tahmini miktar, tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat maliki için gereken aidat tutarı gösterilir.

Kozmos ile Her Şey Tek Bir Panelde Bir Arada!

Tüm bu görev ve sorumlulukların karışıklığında yöneticilerin hayatını kolaylaştıran Kozmos’un muhasebe entegrasyonu ile bütün borçlanma, gelir ve gider kayıtları tutulabilir; ekstreler, kasa raporları, santral-sayaç raporları gibi pek çok ayrıntılı rapora ulaşabilir, apartman sakinlerine platform üzerinden tek tıkla eposta ve SMS gönderimi yapılabilir ve sanal POS çözümü ile taksitli ödeme alabilirsiniz. 

Siz de apartman ve site yönetiminde Kozmos’u tercih ederek ;evrak kalabalığı, manuel borç ve aidat takibi, manuel sayaç okuma, manuel icra takibi ve iletişim problemlerini ortadan kaldırın! 

Online Tahsilat Platformu Kozmos varsa, sitede işler her zaman yolunda!